Christmas Giveaway contest Terms

Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Urban Mom Studio.

Perioada concursului: 17.12.2021, ora 17:30 – 23.12.2021, ora 12:00.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului “Christmas Giveaway” initiat de URBAN MOM SALON SRL, si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), avand in vedere o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului “Christmas Giveaway” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este URBAN MOM SALON SRL, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu 10 B, Sector 1,  inregistrata la Registrul comertului sub nr J40/15781/2020, Cod fiscal 43348980.

1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul.

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea sectiunii dedicate de pe site-ul Organizatorului.

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online prin accesarea paginii de Facebook a organizatorului: https://www.facebook.com/studiourbanmom   

Concursul se va desfasura in perioada: 17.12.2021, ora 17:30 – 23.12.2021, ora 12:00.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita si domiciliul sau resedinta in Romania. Concursul se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data accesarii sectiunii de concurs. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2 In cazul in care castigatorul este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3 Acelasi participant nu poate castiga mai multe premii in cadrul aceluiasi concurs. In cazul in care participantul a castigat deja un premiu intr-o etapa anterioara, acesta va fi exclus automat din lista castigatorilor, premiul acordandu-se urmatorului participant extras.

3.4 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Urban Mom Studio”, si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare cadouri, conform art. 9.6) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. De asemenea, castigatorul va trebui sa comunice datele sale de identificare in scopul declararii si platii impozitului de catre Organizator, conform art. 6.1. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigator.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Sa acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/studiourbanmom
 2. b) Sa lase un comentariu in care sa eticheteze 2 prieteni la postarea de pe profilul de Facebook al Organizatorului, din data de 17.12.2021, legata de concursul “Christmas Giveaway”. Mai multe comentarii, mai multe sanse de castig!
 3. c) Like la pagina de Facebook Urban Mom Studio https://www.facebook.com/studiourbanmom
 4. e) Pot participa persoanele ce au conturi de Facebook personale, reale, active si publice. Conturile false de Facebook nu vor fi luate in considerare,
 5. f) Castigatorul va fi ales in data de 23.12.2021, in mod aleatoriu prin intermediul site-ului:https://commentpicker.com. Vor fi luate in considerare doar comentariile cu raspunsuri complete/ si toate conditiile de participare indeplinite.
 6. g) Castigatorul va fi anuntat public pe data de 23.12.2021 ora 12:30 pe pagina de Facebook a Organizatorului.

4.2. Referitor la conditia 4.1.b) de mai sus, sunt acceptate doar comentariile care corespund cerintei mentionate de Organizator in Regulament. Comentariile irelevante si care nu corespund cerintelor nu vor fi luate in calcul, iar Participantii respectivi nu vor fi eligibili pentru a intra in Concurs. Orice actiune abuziva din partea Participantilor va atrage descalificarea din Concurs prin decizia Organizatorului.

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

5.1 Organizatorul va oferi 1 premiu in valoare totala de 100 Lei, constand in urmatoarele proceduri:

* 1 Sedinta masaj de 50 minute cu crema cu aroma de ciocolata.

 

*Organizatorul va cere castigatorului un numar de telefon, numele si prenumele pentru alocarea premiului.

5.2 Castigatorul premiului va fi ales aleatoriu si anuntati public de catre Organizator, in data de 23.12.2021.

5.4 Castigatorul are la dispozitie 24 de ore pentru a revendica premiul. In caz contrar, va avea loc o alta extragere pentru a stabili alt castigator.

5.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia premiului.

5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta poate elimina participantul care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii cadoului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul este in drept a anula cadoul participantului care a fraudat.

5.8 Participantii au dreptul la un numar nelimitat de inscrieri (comentarii) pe toata durata concursului.

CAPITOLUL 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor enumerate la art. 6 din prezentul Regulament.

CAPITOLUL 7. LITIGII

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul URBAN MOM SALON SRL.

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. a) Situatiile in care mesajul transmis de Organizator ramane fara un raspuns din partea castigatorului, pana pe data de 23.12.2021, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
 2. b) Organizatorul si partile implicate in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru email-urile sau mesajele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
 3. c) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare sau in cadrul revendicarii premiului;
 4. d) Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.
 5. e) Prin participarea in Concurs, concurentul se angajeaza ca va avea o comunicare decenta si nu va prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului.

CAPITOLUL 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

9.2 Organizatorul, ca Operator de date cu caracter personal, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

9.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Regulamentul (UE) 2016/679.

9.4 La cererea participantilor, adresata in scris catre URBAN MOM SALON SRL, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu 10 B, Sector 1, Organizatorul se obliga:

 1. a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 2. b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 3. c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

9.5 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei URBAN MOM SALON SRL, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu 10 B, Sector 1. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare

9.6 Exclusiv pentru operatiunile de prelucrare in legatura cu prezentul concurs (notificare castigatori, inmanare cadouri) Participantii isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc prin inscrierea in concurs si transmiterea de like-uri/reactii.

Pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.

9.7 In cazul in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre URBAN MOM SALON SRL (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de URBAN MOM SALON SRL pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: salonurbanmom@gmail.com sau printr-o cerere scrisa adresata catre URBAN MOM SALON SRL, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Nicolae Titulescu 10 B, Sector 1, de stergere a datelor cu caracter personal, caz in care Operatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.

ORGANIZATORUL

URBAN MOM SALON SRL